top of page

PRIVACY VERKLARING – PRIVACY STATEMENT (English version below)

Smd-Tec Bvba, met maatschappelijke zetel te België, 3200 Aarschot, Ter Heidelaan 54C, met  ondernemingsnummer BE0811.507.641 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens conform deze privacy verklaring.  

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Smd-Tec bvba verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Het afhandelen van uw bestellingen (orderbevestiging, leverbonnen, facturatie)

- Uw bedrijfsnaam wordt meegedeeld aan onze leveranciers in het kader van registratie van garantie

- Voor het leveren van goederen door transportfirma’s

- Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en gedrukte reclamefolder

- Wettelijk afgedwongen verplichtingen, bv in het kader van intra stat, intracommunautaire of belastingaangifte.

 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens van zodra u deze aan ons overmaakt via email, website, telefonisch, sms of mondeling (bv bij bezoek aan uw bedrijf). Bij afgifte van uw visitekaartje of andere vorm van registratiemethodes tijdens beurzen of evenementen.

Wij kunnen uw gegevens ook via publiek toegankelijke media verzamelen of via andere bestaande klanten binnen ons klantenbestand.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor het gebruik van mailing die digitaal worden verzonden verzamelen wij volgende gegevens:

- Bedrijfsnaam

- Voor- en achternaam

- Email adres

 

Voor het gebruik en verwerken in het kader van bestellingen, leveringen en facturaties worden bovendien volgende extra gegevens verzameld:

- Ondernemings-/BTW nummer

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- Overige door de klant verstrekte gegevens in het kader van verwerking van bestellingen.  

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende 7 jaar of tot zolang vereist is om de verwerking en opvolging van uw bestellingen te verwezenlijken.

Bij het gebruik van digitale nieuwsbrieven kan u zich ten alle tijden uitschrijven en vergeten worden. De instructies hiertoe worden steeds in de nieuwsbrieven vermeld.  Als er zich onverhoopt toch problemen voordoen kan u ons steeds telefonisch of via privacy@smd-tec.be contacteren.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Smd-Tec bvba verstrekt alleen informatie van actieve klanten aan:

- De fabrikant van de producten in het kader van het dekken van bvb garantie of (technische) support

- Transportfirma’s in het kader van leveren van goederen

 

Al deze partners respecteren minimum dezelfde normen voor de beveiliging van de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Aan alle derden waar we daartoe verplicht worden bij wet, gerechtelijk vonnis of bevel.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft ten allen tijde het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij bewaren en deze te corrigeren of aan te passen.  U heeft ook het recht om “vergeten te worden” waarbij alle gegevens permanent verwijderd worden. Dit tot zover de Belgische wettelijke bepalingen voor bv het verwerken belastinggegevens dit toelaten.  

Richt u zich voor al deze handelingen tot ons via privacy@smd-tec.be, met een kopie van uw identiteitsbewijs om ons ervan te vergewissen of de aanvraag tot inzage, aanpassing of schrapping door de betrokken persoon werd gedaan. We behandelen uw verzoek binnen de 30 dagen.

Gebruik van cookies

Smd-Tec bvba gebruikt op haar digitale platformen cookies en web statistieken die geen inbreuk maken op uw privacy en enkel voor technische en analytische redenen worden aangewend.  Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek op onze website worden deze cookies herkend. u kunt hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website. U kan via uw browser cookies geschiedenis verwijderen en/of instellingen treffen die het gebruik van cookies niet toelaten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Smd-Tec bvba voorziet de nodige bescherming om misbruik van uw persoonsgegevens te verzekeren aan de hand van fysieke en technologische maatregelen. Indien u van mening bent of aanwijzingen heeft dat uw gegevens niet goed werden beschermd, gelieve u dan te wenden tot privacy@smd-tec.be of +32 16 436 742.

Wijzigingen

Smd-Tec bvba kan aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring. De meest actuele versie kan u ten allen tijden inzien op onze website.

Deze versie werd laatste geüpdatet in mei 2018.

Voor alle verdere inlichtingen kan u ons bereiken via privacy@smd-tec.be en tel +32(0)16 436 742

 

 

PRIVACY STATEMENT (ENGLISH VERSION)

Smd-Tec Bvba, with registered office in Belgium, 3200 Aarschot, Ter Heidelaan 54C, with company number BE0811.507.641 is responsible for the processing of personal data in accordance with this privacy statement.

 

Why do we process your personal data?

Smd-Tec bvba processes your personal data for the following purposes:

- Handling your orders (order confirmation, delivery notes, invoicing)

- Your company name is communicated to our suppliers in the context of warranty registration

- For the delivery of goods by transport companies

- Sending our digital newsletter and printed advertising brochure

- Legally enforced obligations, e.g. in the context of intrastat, intra-community or tax return.

 

How do we collect your personal data?

We collect your information as soon as you send it to us via email, website, telephone, SMS or verbally (e.g. when visiting your company). When issuing your business card or other forms of registration methods during trade fairs or events.

We can also collect your data via publicly accessible media or through other existing customers within our customer base.


Which personal data do we process?

 For the use of mailing that is sent digitally we collect the following data:

- Company Name

- First and last name

– E-mail address

 

For the use and processing in the context of orders, deliveries and invoices, the following additional data are also collected:

- Company / VAT number

- Address data

- Phone number

- Other information provided by the customer in the context of processing orders.

 

How long do we keep your personal data?

We keep your personal data for 7 years or as long as required to fulfil the processing and follow-up of your orders. When using digital newsletters you can unsubscribe at all times and be forgotten. The instructions for this are always mentioned in the newsletters. In the unlikely event that problems arise, you can always contact us by telephone or via privacy@smd-tec.be.

Do we share your personal data with third parties?

Smd-Tec bvba only provides information from active customers to :

- The manufacturer of the products in the context of covering warranty or (technical) support

- Transport companies in the context of delivering goods

 

All these partners respect at least the same standards for the security of the confidentiality of your data.

To all third parties where we are obliged to do so by law or court order.

View, modify or delete your data

You have the right at all times to inspect the data that we keep and to correct or adjust it. You also have the right to "be forgotten" and have all data permanently deleted. This is allowed as far as the Belgian legal provisions for, for example, the processing of tax data allow.

 

For all these actions, please contact us via privacy@smd-tec.be, with a copy of your proof of identity to make sure that the request for access, amendment or deletion was made by the person concerned.  We handle your request within 30 days.

Use of cookies

Smd-Tec bvba uses on its digital platforms cookies and web statistics that do not infringe your privacy and are only used for technical and analytical reasons. A cookie is a file that is stored on your computer. These cookies are recognized during a subsequent visit to our website. You can read more about this in our Cookie Policy on our website. You can use your browser to delete cookies history and / or make settings that do not allow the use of cookies.

 

Security of your personal data

Smd-Tec bvba provides the necessary protection to ensure the misuse of your personal data by means of physical and technological measures. If you believe or have indications that your information has not been properly protected, please contact us at privacy@smd-tec.be  or +32 16 436 742.

 

Amendments

Smd-Tec bvba can make additions or changes to this privacy statement. You can view the most up-to-date version on our website at any time.

 

This version was last updated in May 2018.

 

For all further information you can contact us at privacy@smd-tec.be and tel +32 (0) 16 436 742

bottom of page